Corvinus nyelvvizsga

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont sikeres vizsgázója olyan államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kap, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1). Az általános nyelvvizsga angol és német nyelvből egy- és kétnyelvű változatban is letehető. 

A közgazdasági szaknyelvi vizsga angol, arab, francia, német, olasz, orosz, portugál, spanyol nyelvekből, a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvekből tehető le.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik szeretnének egy államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsga bizonyítványhoz jutni, amely a felvételihez, diploma kiváltáshoz, munkavállaláshoz egyaránt elfogadott itthon és külföldön.

Általános tudnivalók

A vizsgázónak minden részvizsga (írásbeli, szóbeli, hallás utáni szövegértés) megkezdése előtt érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy új formátumú jogosítvánnyal kell személyazonosságát igazolnia. A vizsgára a jelentkezéskor kapott átvételi elismervényt, (amely a kódszámot tartalmazza) is feltétlenül el kell hozni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása nélkül a jelentkező a vizsgát nem kezdheti meg.
A jelöltek az írásbeli és szóbeli vizsgán mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tartják. A telefonkészülék a vizsga időtartama alatt nem vihető ki a teremből. A vizsgán meg nem engedett eszközök (mobiltelefon, egyéb képi- ill. hangfelvételt rögzítő eszköz, szótárgép, egyes vizsgarészeken szótár) használata, vagy vizsgázó társsal való kommunikáció a vizsga azonnali felfüggesztésével jár.Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyelvvizsga letételével, illetve az arról kiállított okirattal kapcsolatos bármely jogellenes tevékenység vagy visszaélés büntetendő cselekmény, amely a Btk. 274.§ /1/ bekezdésében szereplő közokirat-hamisítás bűntettének alapos gyanúját keltheti, és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást. A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a vizsga helyén. A vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
A teremfelügyelőtől átvett és egyedi kóddal ellátott borítékot kizárólag a felügyelő utasítására szabad kinyitni. A boríték tartalmazza a vizsgafeladatokat, a szükséges utasításokat és a megoldólapokat.
A válaszokat kék színű tollal a megoldólapra kell írni. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történő átmásolására külön idő nem áll rendelkezésre. A nyelvvizsga folyamán felmerülő kérdés esetén a vizsgázó kézfeltartással hívhatja oda a teremfelügyelőt, aki azonban a vizsgafeladatok értelmezésében nem nyújthat segítséget.
A vizsgarészre biztosított idő lejártakor a teremfelügyelő a munka befejezésére szólítja fel a vizsgázókat, melynek a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni, és a borítékba visszahelyezni a feladatlapokat és megoldólapokat, melyeket a teremfelügyelők összegyűjtenek.

Szótárhasználat

 • Az általános írásbeli nyelvvizsgán az íráskészség, olvasott szövegértés és (a választható) közvetítés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.
 • A szaknyelvi írásbeli vizsgákon az íráskészség és közvetítés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

Hallás utáni szövegértés vizsga

A hallott szöveg értését mérő vizsga valamennyi a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást. A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt. A hallott szöveg értése vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek. A vizsga időtartama magában foglalja a teendők ismertetését idegen nyelven, a szüneteket, melyek során az első meghallgatás előtt tanulmányozhatják az adott hanganyaghoz tartozó tesztet, a hanganyagok kétszeri elhangzását, valamint a munkájuk ellenőrzésére, véglegesítésre adott időt. A vizsga során szótár nem használható..

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga helyéről és a vizsgázó egyéni időpontjáról a Vizsgaközpont honlapján a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást. A megadott időponthoz képest 5 perccel korábban kell a vizsga helyszíneként kijelölt terem előtt megjelenni, ahol a vizsgáztatók név alapján szólítják a vizsgázókat.
A szóbeli vizsga során a kettő fős vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg, melynek során a vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázót ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni.
A vizsgáztatók a vizsgaeredményről szóbeli felvilágosítást nem adnak, azonban a vizsganap végeztével a vizsgateremre kifüggesztik a tájékoztató jellegű pontszámokat.
A szóbeli vizsga időpontja esetenként egybeeshet a hallás utáni szövegértés vizsga napjával.

Mitől sikeres a vizsga

Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli, ill. szóbeli részvizsgán legalább 60%-os átlageredményt ér el. A részvizsgáknak a 137/2008. (V. 16) számú Kormányrendeletben meghatározott készségeket mérő egységeire (olvasott szöveg értése, írott szöveg alkotása, beszédkészség, hallott szöveg értése, közvetítés ? kétnyelvű vizsga esetén) vonatkoztatva a teljesítés minimumszintje 40%, az az alatti teljesítés esetén a részvizsga sikertelen. A nyelvismereti feladat esetén nincs teljesítési minimumszint.

ANGOL ALAPFOK (B1), EGYNYELVŰ 

B1

EGYNYELVŰ vizsgafeladatok

PONT

IDŐ

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

SZÓBELI (B1)

hallás utáni szövegértés

1.) 7 jegyzetelt információ

2.) 7 rövid válasz

3.) 6 feleletválasztós (a/b/c)

 • megírás előtt a feladat tanulmányozható
 • három rövid hanganyag
 • egymás után 2x meghallgatás
 • kérdések az elhangzás sorrendjében

20 pont

 

kb.

25 perc

megoldókulcs

beszédkészség

(rövid ráhangoló beszélgetés után)

1.) beszélgetés

 • beszélgetés a vizsgázó mindennapi élethelyzeteiről 5-7 kérdés segítségével

30 pont

kb.

12 perc

komm. érték: 15p

szókincs: 10p

nyelvhelyesség: 5p

2.) témakörhöz kapcsolódó beszélgetés

(1 perc gondolkodási idővel)

 • beszélgetés egy témakörhöz kapcsolódó kettő kérdés alapján, képek segítségével

3.) szituációs szerepjáték

 • hétköznapi szituáció eljátszása - megadott szempontok segítségével

ÍRÁSBELI (B1)

nyelvismeret

1.) 10 feleletválasztós (a/b/c/d)

2.) 10 rövid mondat összekevert szavai

 • alapvető, a tanulás során gyakorolt nyelvi elemek, szerkezetek
 • egyszerű szerkezetű mondatok

10 pont

30 perc

megoldókulcs

(nincs minimálisan

elérendő pontszám)

olvasott szövegértés

1.) 4-7-rövid kérdésre rövid válasz

2.) 7 feleletválasztós (a/b/c)

3.) 6 cím párosítása rövid szövegekhez

 • szótár használható
 • három szöveg, három feladat

20 pont

100 perc

megoldókulcs

íráskészség

1.) rövid levél/email írása megadott

szempontok segítségével; 120?140 szó

 • szótár használható
 • választható kettő különböző témából

20 pont

komm.érték: 10p

szókincs: 5p

nyelvhelyesség: 5p

EGYNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Sikeres az írásbeli, ill. a szóbeli részvizsga, ha az adható összpontszám 60%-át eléri, vagy meghaladja a kapott pont és a szóbeli, ill. írásbeli részvizsgán belül minden vizsgarészen mért készségben (pl. olvasott szöveg értése) minimum 40%-os teljesítményt ér el a vizsgázó Kivéve a nyelvismereti tesztet, ahol nincs minimális elérendő teljesítmény. Mindkét részvizsga - írásbeli és szóbeli - sikeres letétele esetén (egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgahelynél) komplex nyelvtudást igazoló bizonyítványt adunk ki.

ANGOL ALAPFOK (B1), KÉTNYELVŰ 

B1

KÉTNYELVŰ vizsgafeladatok
(írásbeli KÖZVETÍTÉS modullal)

PONT

IDŐ

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

SZÓBELI (B1)

hallás utáni szövegértés

1.) 7 jegyzetelt információ

2.) 7 rövid válasz

3.) 6 feleletválasztós (a/b/c)

 • megírás előtt a feladat tanulmányozható
 • három rövid hanganyag
 • egymás után 2x meghallgatás
 • kérdések az elhangzás sorrendjében

20 pont

 

kb.

25 perc

megoldókulcs

beszédkészség

(rövid ráhangoló beszélgetés után)

1.) beszélgetés

 • beszélgetés a vizsgázó mindennapi élethelyzeteiről 5-7 kérdés segítségével

30 pont

kb.

12 perc

komm. érték: 15p

szókincs: 10p

nyelvhelyesség: 5p

2.) témakörhöz kapcsolódó beszélgetés

(1 perc gondolkodási idővel)

 • beszélgetés egy témakörhöz kapcsolódó kettő kérdés alapján, képek segítségével

3.) szituációs szerepjáték

 • hétköznapi szituáció eljátszása - megadott szempontok segítségével

ÍRÁSBELI (B1)

nyelvismeret

1.) 10 feleletválasztós (a/b/c/d)

2.) 10 rövid mondat összekevert szavai

 • alapvető, a tanulás során gyakorolt nyelvi elemek, szerkezetek
 • egyszerű szerkezetű mondatok

10 pont

30 perc

megoldókulcs

(nincs minimálisan

elérendő pontszám)

olvasott szövegértés

1.) 4-7-rövid kérdésre rövid válasz

2.) 7 feleletválasztós (a/b/c)

3.) 6 cím párosítása rövid szövegekhez

 • szótár használható
 • három szöveg, három feladat

20 pont

100 perc

megoldókulcs

íráskészség

1.) rövid levél/email írása megadott szempontok segítségével; 120?140 szó

 • szótár használható
 • választható kettő különböző témából

20 pont

komm.érték: 10p

szókincs: 5p

nyelvhelyesség: 5p

szöveg összefoglalása (közvetítés)

1.) idegen nyelvű szöveg összefoglalása  magyar nyelven

 • szótár használható
 • 17-18 sor idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul 110-120 szóban

20 pont

40 perc

információ közv.: 10 p

kommunik. érték: 10 p

KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Sikeres az írásbeli, ill. a szóbeli részvizsga, ha az adható összpontszám 60%-át eléri, vagy meghaladja a kapott pont és a szóbeli, ill. írásbeli részvizsgán belül minden vizsgarészen mért készségben (pl. olvasott szöveg értése) minimum 40%-os teljesítményt ér el a vizsgázó Kivéve a nyelvismereti tesztet, ahol nincs minimális elérendő teljesítmény. Mindkét részvizsga - írásbeli és szóbeli - sikeres letétele esetén (egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgahelynél) komplex nyelvtudást igazoló bizonyítványt adunk ki.

ANGOL KÖZÉPFOK (B2), EGYNYELVŰ 

B2

EGYNYELVŰ vizsgafeladatok

PONT

IDŐ

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

SZÓBELI (B2)

hallás utáni szövegértés

1.) 8 jegyzetelt információ

2.) 9 rövid válasz

3.) 8 feleletválasztós (a/b/c)

 • megírás előtt a feladat tanulmányozható
 • három rövid hanganyag
 • egymás után 2x meghallgatás
 • kérdések az elhangzás sorrendjében

25 pont

 

kb.

30 perc

megoldókulcs

beszédkészség

(rövid ráhangoló beszélgetés után)

1.) beszélgetés

 • beszélgetés a vizsgázó mindennapi élethelyzeteihez és a témakörökhöz kapcsolódó 4-6 kérdés segítségével

40 pont

kb.

15 perc

komm. érték: 15p

szókincs: 10p

nyelvhelyesség: 5p

beszédf. kiejtés: 5p

2.) vélemény kifejtése, megbeszélése

(1 perc gondolkodási idő)

 • beszélgetés, vélemény kifejtése, megvitatása vizsgáztatóval a témakörök egyikéhez kapcsolódó két kérdés alapján

3.) szituációs szerepjáték

 • életszerű szituáció eljátszása - megadott szempontok segítségével

ÍRÁSBELI (B2)

nyelvismeret

1.) 10 szó kiválasztása lyukas szövegben

2. ) 8 mondatrész átalakítása (angol ny.)

 feleletválasztós -. a/b/c (német ny.)

3.) 7 szó átalakítása

 • a tanulás során gyakorolt nyelvi elemek, szerkezetek
 • a mindennapi életben használt szavak

15 pont

30 perc

megoldókulcs

(nincs minimálisan

elérendő pontszám)

olvasott szövegértés

1.) 7-10 kérdésre rövid válasz

2.) 5 kihagyott mondat beillesztése

3.) 10 feleletválasztós mondatbefejezés

 • szótár használható
 • három szöveg, három feladat

25 pont

130 perc

megoldókulcs

íráskészség

1.) levél/email, olvasói levél írása megadott szempontok segítségével; 170-190 szó

 • szótár használható
 • választható kettő különböző témából

25 pont

komm.érték: 10p

szókincs: 5p

nyelvhelyesség: 5p koherencia: 5 p

EGYNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Sikeres az írásbeli, ill. a szóbeli részvizsga, ha az adható összpontszám 60%-át eléri, vagy

meghaladja a kapott pont és a szóbeli, ill. írásbeli részvizsgán belül minden vizsgarészen mért készségben (pl. olvasott szöveg értése) minimum 40%-os teljesítményt ér el a vizsgázó Kivéve a nyelvismereti tesztet, ahol nincs minimális elérendő teljesítmény. Mindkét részvizsga - írásbeli és szóbeli - sikeres letétele esetén (egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgahelynél) komplex nyelvtudást igazoló bizonyítványt adunk ki.

ANGOL KÖZÉPFOK (B2), KÉTNYELVŰ 

B2

KÉTNYELVŰ vizsgafeladatok
(írásbeli KÖZVETÍTÉS modullal)

PONT

IDŐ

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

SZÓBELI (B2)

hallás utáni szövegértés

1.) 8 jegyzetelt információ

2.) 9 rövid válasz

3.) 8 feleletválasztós (a/b/c)

 • megírás előtt a feladat tanulmányozható
 • három rövid hanganyag
 • egymás után 2x meghallgatás
 • kérdések az elhangzás sorrendjében

25 pont

 

kb.

30 perc

megoldókulcs

beszédkészség

(rövid ráhangoló beszélgetés után)

1.) beszélgetés

 • beszélgetés a vizsgázó mindennapi élethelyzeteihez és a témakörökhöz kapcsolódó 4-6 kérdés segítségével

40 pont

kb.

15 perc

komm. érték: 15p

szókincs: 10p

nyelvhelyesség: 5p

beszédf. kiejtés: 5p

2.) vélemény kifejtése, megbeszélése

(1 perc gondolkodási idő)

 • beszélgetés, vélemény kifejtése, megvitatása vizsgáztatóval a témakörök egyikéhez kapcsolódó két kérdés alapján

3.) szituációs szerepjáték

 • életszerű szituáció eljátszása - megadott szempontok segítségével

ÍRÁSBELI (B2)

nyelvismeret

1.) 10 szó kiválasztása lyukas szövegben

2. ) 8 mondatrész átalakítása (angol ny.)

 feleletválasztós -. a/b/c (német ny.)

3.) 7 szó átalakítása

 • a tanulás során gyakorolt nyelvi elemek, szerkezetek
 • a mindennapi életben használt szavak

15 pont

30 perc

megoldókulcs

(nincs minimálisan

elérendő pontszám)

olvasott szövegértés

1.) 7-10 kérdésre rövid válasz

2.) 5 kihagyott mondat beillesztése

3.) 10 feleletválasztós mondatbefejezés

 • szótár használható
 • három szöveg, három feladat

25 pont

130 perc

megoldókulcs

íráskészség

1.) levél/email, olvasói levél írása megadott szempontok segítségével; 170-190 szó

 • szótár használható
 • választható kettő különböző témából

25 pont

komm.érték: 10p

szókincs: 5p

nyelvhelyesség: 5p koherencia: 5 p

fordítás (közvetítés)

1.) idegen nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre

 • szótár használható
 • 15-16 sor terjedelmű idegen nyelvű szöveg fordítása

25 pont

50 perc

információ közv. 10p

kommunik. érték 10p

összhatás:  5p

KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Sikeres az írásbeli, ill. a szóbeli részvizsga, ha az adható összpontszám 60%-át eléri, vagy meghaladja a kapott pont és a szóbeli, ill. írásbeli részvizsgán belül minden vizsgarészen mért készségben (pl. olvasott szöveg értése) minimum 40%-os teljesítményt ér el a vizsgázó Kivéve a nyelvismereti tesztet, ahol nincs minimális elérendő teljesítmény. Mindkét részvizsga - írásbeli és szóbeli - sikeres letétele esetén (egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgahelynél) komplex nyelvtudást igazoló bizonyítványt adunk ki.

ANGOL FELSŐFOK (C1), EGYNYELVŰ 

C1

EGYNYELVŰ vizsgafeladatok

PONT

IDŐ

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

SZÓBELI (C1)

hallás utáni szövegértés

1.) 10 mondatbefejezés

2.) 10 válasz

3.) 10 feleletválasztós (a/b/c)

 • megírás előtt a feladat tanulmányozható
 • három rövid hanganyag
 • egymás után 2x meghallgatás
 • kérdések az elhangzás sorrendjében

30 pont

 

kb.

35 perc

megoldókulcs

beszédkészség

(rövid ráhangoló beszélgetés után)

1.) beszélgetés

 • beszélgetés a témakörökhöz kapcsolódó 3-5 kérdés segítségével

45 pont

kb.

18 perc

komm. érték: 15p

szókincs: 15p

nyelvhelyesség:10p

beszédf. kiejtés: 5p

2.) önálló véleménykifejtés

(1 perc gondolkodási idő)

 • vélemény önálló kifejtése a témakörök egyikéhez kapcsolódó két kérdés alapján

3.) érvelő párbeszéd

 (1perc gondolkodási idő)

 • érvelés gondolatébresztő állítás mellett, illetve ellen

ÍRÁSBELI (C1)

nyelvismeret

1.) 10 feleletválasztós - a,b,c,d

2.) 8 mondatrész átalakítása (angol ny.)  igealak beírása menüből (német ny.)

3.) 7 szó átalakítása

 • a tanulás során gyakorolt nyelvi elemek, szerkezetek
 • életszerű szavak

15 pont

30 perc

megoldókulcs

(nincs minimálisan

elérendő pontszám)

olvasott szövegértés

1.) 10-15 kérdésre rövid válasz

2.) 7 kihagyott mondat beillesztése

3.) 8 mondatbefejezés önállóan

 • szótár használható
 • három szöveg, három feladat

30 pont

140 perc

megoldókulcs

íráskészség

1.) érvelő esszé írása megadott  szempontok segítségével; 270 -300 szó

 • szótár használható
 • választható kettő különböző témából

30 pont

komm.érték: 10p

szókincs: 10p

nyelvhelyesség: 5p koherencia: 5 p

EGYNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Sikeres az írásbeli, ill. a szóbeli részvizsga, ha az adható összpontszám 60%-át eléri, vagy meghaladja a kapott pont és a szóbeli, ill. írásbeli részvizsgán belül minden vizsgarészen mért készségben (pl. olvasott szöveg értése) minimum 40%-os teljesítményt ér el a vizsgázó Kivéve a nyelvismereti tesztet, ahol nincs minimális elérendő teljesítmény. Mindkét részvizsga - írásbeli és szóbeli - sikeres letétele esetén (egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgahelynél) komplex nyelvtudást igazoló bizonyítványt adunk ki.

ANGOL FELSŐFOK (C1), KÉTNYELVŰ 

C1

KÉTNYELVŰ vizsgafeladatok
(írásbeli KÖZVETÍTÉS modullal)

PONT

IDŐ

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOK

SZÓBELI (C1)

hallás utáni szövegértés

1.) 10 mondatbefejezés

2.) 10 válasz

3.) 10 feleletválasztós (a/b/c)

 • megírás előtt a feladat tanulmányozható
 • három rövid hanganyag
 • egymás után 2x meghallgatás
 • kérdések az elhangzás sorrendjében

30 pont

 

kb.

35 perc

megoldókulcs

beszédkészség

(rövid ráhangoló beszélgetés után)

1.) beszélgetés

 • beszélgetés a témakörökhöz kapcsolódó 3-5 kérdés segítségével

45 pont

kb.

18 perc

komm. érték: 15p

szókincs: 15p

nyelvhelyesség:10p

beszédf. kiejtés: 5p

2.) önálló véleménykifejtés

(1 perc gondolkodási idő)

 • vélemény önálló kifejtése a témakörök egyikéhez kapcsolódó két kérdés alapján

3.) érvelő párbeszéd

 (1perc gondolkodási idő)

 • érvelés gondolatébresztő állítás mellett, illetve ellen

ÍRÁSBELI (C1)

nyelvismeret

1.) 10 feleletválasztós - a,b,c,d

2.) 8 mondatrész átalakítása (angol ny.)  igealak beírása menüből (német ny.)

3.) 7 szó átalakítása

 • a tanulás során gyakorolt nyelvi elemek, szerkezetek
 • életszerű szavak

15 pont

30 perc

megoldókulcs

(nincs minimálisan

elérendő pontszám)

olvasott szövegértés

1.) 10-15 kérdésre rövid válasz

2.) 7 kihagyott mondat beillesztése

3.) 8 mondatbefejezés önállóan

 • szótár használható
 • három szöveg, három feladat

30 pont

140 perc

megoldókulcs

íráskészség

1.) érvelő esszé írása megadott  szempontok segítségével; 270 -300 szó

 • szótár használható
 • választható kettő különböző témából

30 pont

komm.érték: 10p

szókincs: 10p

nyelvhelyesség: 5p koherencia: 5 p

szövegösszegzés (közvetítés)

1. magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven, 4 irányítási szempont  alapján

 • szótár használható
 • 19-20 sor terjedelmű szöveg összefoglalása idegen nyelven 200-240 szóban

30 pont

60 perc

információ közv.: 10p

komm. érték: 10p.

nyelvhelyesség: 5 p

koherencia: 5p

KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Sikeres az írásbeli, ill. a szóbeli részvizsga, ha az adható összpontszám 60%-át eléri, vagy meghaladja a kapott pont és a szóbeli, ill. írásbeli részvizsgán belül minden vizsgarészen mért készségben (pl. olvasott szöveg értése) minimum 40%-os teljesítményt ér el a vizsgázó Kivéve a nyelvismereti tesztet, ahol nincs minimális elérendő teljesítmény. Mindkét részvizsga - írásbeli és szóbeli - sikeres letétele esetén (egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgahelynél) komplex nyelvtudást igazoló bizonyítványt adunk ki.

Vizsgaszabályzat

A vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető.

Jelentkezésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az ebben foglaltakat, ezért kérjük, jelentkezés előtt alaposan tanulmányozza a leírtakat.

Egyéb tudnivalók a CORVINUS vizsgáról

További információk a magyarországi vizsgaközpont honlapján (www.corvinusnyelvvizsga.hu) olvashatók.

Online jelentkezés 

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?